މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާލޭ މާރުކޭޓުތައް ޑިސްއިންފެކެޓް ކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން

  މާލޭ މާރުކޭޓުތައް ޑިސްއިންފެކެޓް ކުރުމާ ގުޅޭ

 

       މިހާރު ފެތުރެމުންދާ ނޮވެލް ކޮރޯނާ ވައިރަސް ( ކޯވިޑް-19 ) ގުޅިގެން HPA އިން ނެރުއްވާފައިވާ ޞިއްހީ ކުއްލިނުރައްކަލުގެ ހާލަތުގެ ދަށުން މާލެސިޓީ ފުރަބަންދު ކުރުމާއި ގުޅިގެން މާރުކޭޓުތައް ބަންދުކުރެވިފައިވާތީ، މަރުކޭޓުތަކުގެ ގޮޅިތަކުގައި ހުރި ތަކެތި ހުސްކުރުމަށް ދީފައިވާ ފުރުސަތުގެ ތެރޭގައި މިހާތަނަށް ތަކެތި ނުގެންގޮސް ހުރި ގޮޅިތަކުގެ ވެރިފަރާތްތަކުން 6 މެއި 2020 ގެ ނިޔަލަށް އެތަކެތި ގެންގޮސް ގޮޅިތައް ހުސްކުރުމަށް އަންގަމެވެ. މި މުއްދަތުގެ ނިޔަލަށް ނުގެންގޮސް ހުރި އެފަދަ ތަކެތި ގޮޅިތަކުން ނަގާ ގޮޅިތައް ހުސްކޮށް ސާފުކުރުމަށް ފަހު މުޅި މާރުކޭޓް ޑިސްއިންފެކުޓްކުރުމުގެ މަސައްކަތް މިކައުންސިލުން ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާތީ،ގޮޅިތަކުގެ ވެރިފަރާތަކަށް މިކަން އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

          މާރުކޭޓުން ތަކެތި ނެރުމަށް ހުޅުވަން ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިތައް: ހުކުރުދުވަސް ފިޔަވައި ކޮންމެދުވަހަކު ހެދުނު 11:00 އިން 2:00 އަށް.  ( 6 މެއި 2020 ގެ ނިޔަލަށް )

 

 

 

01 މޭ 2020
ހޯދާ