ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޑިލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

 

 

                       އިޢުލާން ނަންބަރު: 99/HDC(161)-EM/IU/2020

އިޢުލާން

 

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޑިލިވަރީގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް މިކަމަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

ކޯވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އިޢުލާނުކޮށްފައިވާ ޢާންމު ސިއްޙަތުގެ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތާގުޅިގެން ހުޅުމާލޭގެ ގޭބީސީތަކަށް ޑިލިވަރީގެ ޚިދުމަތްފޯރުކޮށްދިނުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތަކަށް ލުޔެއްހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޑިލިވަރީ ކުރުމަށް ޝަޢުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަމުގެ ފުރުޞަތު 18 އޭޕްރިލް 2020 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: HDC(161)/EM/IU/2020/98 އިޢުލާނުން ވަނީ ހުޅުވާލާފައެވެ.

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި މިޚިދުމަތަށް އެދި ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

25 ޝަޢުބާން 1441ހ.

18 އޭޕްރިލް  2020މ.

 

18 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ