ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާބެހޭ

އިޢުލާން

 

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާބެހޭ

 

                 މިރަށު މަސްޖިދުލް އިޚްލާސްގެ ފާޚާނާއާއި، އިސްކުރުބަރި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކުރި މިއިދާރާގެ ނަންބަރު (IUL)387/387/2020/35 (18 މާރިޗު 2020)ގެ އިއުލާނުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހަޅަން ބުނެފައިވާ 29 މާރިޗު 2020 ވަނަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅުމާގުޅިގެން އެދުވަހުގެ ބަދަލުގައި އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 19 އޭޕްރީލް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 01:30 ގައެވެ. މިދުވަހަކީ ސަރުކާރުގެ އިދާރާތައް ރަސްމީކޮށް ނުހުޅުވާ ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައެޅިނަމަވެސް އެސްޓިމޭޓް ބަލައިގަތުން އޮންނާނެ ދުވަހެއްކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

 

                  މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

 

                  23 ޝަޢުބާން 1441

                  16 އޭޕްރީލް  2020 

16 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ