މާލެއަތޮޅު މާފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް 01 އަހަރު ދުވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

     (IUL)337-C-AB/337/2020/27  ނަމްބަަރ

 

 

އިޢުލާން

 

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް 01 އަހަރު ދުވަހަށް ކޮންޓްރެކްޓް އުޞޫލުން  ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ:

 

ރަށުގެ އިޖްތިމާޢީ ސަރަހައްދުތައް ކުނިކަހާ ސާފުކޮށް ބެލެހެއްޓުމަށް މިއިދާރާއިން ދެވޭ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތައް މަހަކު 25,000/-ރުފިޔާ (ފަންސަވީސް ހާސް ރިފިޔާ) ރުފިޔާގެ ރޭޓުން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 21 އޭޕްރީލް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 30 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

14 އޭޕްރީލް 2020

14 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ