އިސްކަންދަރު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްކަންދަރު ސްކޫލުގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL) IS-B/2020/02

 

ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

 

  1. މި ސްކޫލްގެ ސެކިއުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދިނުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު މިކަމަށް ޝަރުޠުހަމަވާ ހުރިހާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލަމެވެ. މިމަސައްކަތަށް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަންފޮތުގައި ބަޔާންކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން 2020 އެޕްރީލް 15 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11.00 ށް މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

  1. ބީލަން ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2020 އެޕްރީލް 21 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގެ މީޓިންގ ރޫމްގައެވެ.

 

  1. މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރި ނުވާ ފަރާތެއްގެ ބިޑް ބަލައިގަނެވެން ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދަންނަވަމެވެ.

 

  1. މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

  1. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

އިސްކަންދަރު ސްކޫލް

މާލެ

ފޯން: 3323244

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]

19 ޝަޢުބާން 1441

12 އެޕްރީލް  2020

12 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ