މުލަކަތޮޅު އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ދަނދުވެރިކަން ކުރުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

      މި އަތޮޅު (މުލަކަތޮޅު) ގައި އަތޮޅު ކައުންސިލާއި ގުޅިގެން ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރަންވަން ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތް ތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް  ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

      ވީމާ، މިއަތޮޅު (މުލަކަތޮޅު)ގައި ފުޅާދާއިރާއެއްގައި ދަނޑުވެރިކަން ކުރުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 7794309ނަންބަރ ފޯނާ ގުޅުއްވައިގެން މަޢްލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ފަހު 23 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 12:00 އަށް މިއިދާ އަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްމުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

      އީ މެއިލް އިން ފޮނުއްވާނަމަ ފޮނުއްވާނީ [email protected] މެއިލް އަށެވެ. އޮފީސް ހުޅުވާފައި ހުންނާނީބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 10:00 އިން 12:00 އަށެވެ.

12 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ