މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ އޭދަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ތާރީޚްތަކަަށް ބަދަލުގެނައުމާގުޅޭ

އިޢުލާން

 

ދުނިޔޭގެ އެކި ކަންކޮޅުތަކުގައި ހަލުވިކަމާއިއެކު ފެތުރެމުން އަންނަ ނުރައްކާތެރި ބައްޔެއް ކަމުގައިވާ ކޮވިޑް-19(ކޮރޯނާ ވައިރަސް) އާއި ގުޅިގެން 19 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ސަރުކާރު ބަންދުކުރުމާއި ގުޅިގެން މިކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ކުރެވުނު ނަމްބަރު IUL)320-FNP/320/2020/34) (18 މާރޗް 2020)  އިއުލާނުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމަށް ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްތަކަކީވެސް ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ސަރުކާރުން ކަނޑައެޅުމާއި، އަދި އެއިޢުލާނުގައި ސަރުކާރުން ބަންދުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފިނަމަ ދެން އެންމެ އަވަހަށް ސަރުކާރު ހުޅުވޭދުވަހު ދެންނެވިފައިވާ ގަޑިތަކުގައި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުން އޮންނާނެކަމަށް ދެންނެވިފައިވާތީވެ، އެއިޢުލާން ބާތިލްކުރުމަށްފަހު ތިރީގައި މިދަންނަވާ މަސައްކަތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމާއި، އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމަށް ދެވިފައިވާ ތާރީޚްތައް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

#

މަސައްކަތު ތަފްޞީލް

އިއުލާން ނަމްބަރ

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ތާރީޚް

އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުމުގެ ތާރީޚް

1

ބ.އަތޮޅު ފެމިލީ އެންޑް ޗިލްޑްރަންސް ސަރިވިސް ސެންޓަރުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމުގެ މަސައްކަތް

(IUL)320-FNP/320/2020/26

-

13 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:15 އަށް

2

އިޖުތިމާޢީ ސަރަޙައްދުގައި ޖަހާފައިވާ ބައްތިތައް މަރާމާތުކޮށް ބަލަހަށްޓާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

(IUL)320-FNP/320/2020/29

13 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 10:45 އަށް

16 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:00 އަށް

3

މިރަށު ކުނިގޮނޑުގައި ހުރިތަކެތި ތިލަފުއްޓަށް ގެންދިއުމާއިބެހޭ

(IUL)320-FNP/320/2020/30

13 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް

16 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 10:30 އަށް

09 އޭޕްރިލް 2020
ހޯދާ