ކޮޅުމަޑުލު ވިލުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަސްޖިދުލް ޢުމަރުފާރޫޤްގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ނެވިލޯން ސަޕްލައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ތ.ވިލުފުށީ މަސްޖިދުލް ޢުމަރުފާރޫޤްގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ނެވިލޯން ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2020 އޭޕްރިލް 08 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 13:00 ގައި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ދުރުވެ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން އެދެމެވެ.

މިމަސައްކަތް ކުރުމަށްއެދި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއި މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަންޏެވެ.

ތ.ވިލުފުށީ މަސްޖިދުލް ޢުމަރުފާރޫޤްގައި އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ނެވިލޯންގެ ސްޕެސިފިކޭޝަން ހިމެނޭ މަޢުލޫމާތު ޝީޓް، މި އިޢުލާނާއި އެޓްޗްކުރެވިފައި ވާނެއެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ނަންބަރު 9742454 ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މިހެންވެ މިކަން އާއްމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

30 މާރިޗު 2020
ހޯދާ