މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކޫލް ހުޅުވަންދެން ބުރިޖުމަތީގައި މުދާ އުފުލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

          

މިއޮތޯރިޓީ އިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު IUL)202/1/2019/60 (16 ޖުލައި 2019 ) އިޢުލާނާއި ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.

29 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން ސްކޫލުތަށް ހުޅުވަންދެން މުދާ އުފުލާ ހުރިހާ ގިންތިއެއްގެ އުޅަނދުގައި، ބުރިޖުމަތީން24   ގަޑިއިރު، މުދާ އުފުލުމުގެ ހުއްދަ މިއޮތޯރިޓީން ދީފައިވާތީ، މިވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

29 މާރިޗު 2020
ހޯދާ