ކޮޅުމަޑުލު ކަނޑޫދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

އިޢުލާން

ސަރުކާރު ބަންދުވުމާއި ގުޅިގެން އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

މަސައްކަތް

އިޢުލާން ނަންބަރު

ސުންގަޑި

ތަސްވީރު އަތިރީގައި ބައެއް މަރާމާތުކުރުން

(IUL)387/387/2020/30

·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: ސަރުކާރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވޭ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި

1.      މިއިދާރާއިން ދައްކާ ތަނެއްގައި ތަސްވީރު އަތިރީގައި ވަޅެއް ރާނައި ފައްތައި، ފެންވެރޭނެ ގޮތައް މާގަނޑެއް ހަރުކުރުން.

2.      ފެން މޯޓަރު ބެހެއްޓުމަށް ތަންކޮޅެއް ރާނައި، ކަރަންޓް ވައިރު މޯޓަރަށް ގުޅައި، ފެންވަރާން ހުންނާނެ ތަޅުންކޮޅެއް އަޅައި ތަށިމުށިޖެހުން.

(IUL)387/387/2020/31

·         އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: ސަރުކާރު ރަސްމީކޮށް ހުޅުވޭ ދުވަހުގެ 11:30 ގައި

            މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމައްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

                    05 ޝަޢުބާން 1441 

 

29 މާރިޗު 2020
ހޯދާ