ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ހެދުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި، އީ.އައި.އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2020/41

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-09-20) PSM-GA /2020/60

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

         އައިއެސްޑީބީޓީ ޕްރޮޖެކްޓްގެ ޚިދުމަތް ރާއްޖެތެރޭގެ ރަށްތަކަށް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ޅ.ހިންނަވަރު، ށ.މާއުނގޫދޫ،  ކ.ގުޅީ އިން ޕީއެސްއެމްއަށް ލިބިފައިވާ ބިމުގައި ޓޮޕޮގްރެފިކް ސަރވޭ ހެދުމާއި ބޯހޯލް ތޮރުފުމާއި، އީ.އައި.އޭ ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު (IUL) PSM-FP/ PSM/2020/40 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މަޢުލޫމާތު ދިނުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުން 06 އޭޕްރިލް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ. މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ ޕީ.އެސް.އެމްގެ ހެޑްއޮފީސް (ރޭޑިއޯ ބިލްޑިންގ) ގައެވެ. މި ބަދަލު ގެނެވިފައިވަނީ ކޮރޯނާ ވައިރަހާއި ގުޅިގެން މީހުން އެއްވެއުޅުން މަދުކުރުމަށް ސަރުކާރުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކާއި ގުޅިގެން އިތުރު 1 ހަފްތާއަށް ސަރުކާރު އޮފީސްތައް ބަންދުކުރުމަށް ނިންމާފައިވާތީއެވެ.

                      

02 ޝަޢުބާން 1441             

                                      26 މާރޗް 2020        

28 މާރިޗު 2020
ހޯދާ