މިނިސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސޮފްޓްވެއަރ ގަތުމާއި ބެހޭ

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު އިތުރުކުރުމާއި ބެހޭ:

ގްރީން ކްލައިމެޓް ފަންޑުގެ (ޖީ.ސީ.އެފް.ގެ) ހިލޭ އެހީގެ ދަށުން  ހިންގާ ޕްރޮޖެކްޓަށް "ބޭނުންވާ ސޮފްޓްވެއަރ" ގަތުމާއި ބެހޭ:

 

މިހާރު ދުނިޔޭގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 (ކޮރޯނާ ވައިރަސް) ރާއްޖެއިންވެސް ފެނިފައިވުމާއެކު އެ ބަލި ފެތުރުން ހުއްޓުވުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އަޅާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ތެރެއިން ސަރުކާރު މުއައްޞަސާތައް 19 މާރިޗު 2020އިން ފެށިގެން 02 އޭޕްރިލް 2020އަށް ބަންދުކޮށްފައިވާތީ، ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 07އެޕްރީލް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އިތުރުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯދުމަށް:

އީ-މެއިލް [email protected]

27 މާރިޗު 2020
ހޯދާ