މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                        އިޢުލާން

 

      ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 19 މާރިޗް އިން 02 އޭޕްރީލްގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބިޑްތައް ހުށައެޅުމުގެ ތާރީޚު ބަދަލު ކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިއުލާން ނަންބަރު އަދި މަސައްކަތް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީހު

 ގަޑި

(IUL)141-L/141/2020/150)

މާލޭގެ 354، 355 އަދި 360 ނަންބަރު ކޮށިން    މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުޅިވަރު ބިންތައް ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

   ހޯމަ

 

06 އޭޕްރީލް 2020

 

11:00

(IUL)141-L/141/2020/153) މާލޭގައި 5 އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރާ ބިންތައް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

   ހޯމަ

 

06 އޭޕްރީލް 2020

 

 

 

11:30

 

26 މާރިޗު 2020
ހޯދާ