އިންދިރާގާނދީ މެމޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
"މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް 365" ގެ 50 "ޔޫސަރ"ގެ ލައިސަންސް ގަތުމަށް

               އައި.ޖީ.އެމް ހޮސްޕިޓަލަށް "މައިކްރޯސޮފްޓް އޮފީސް 365" ގެ 50 "ޔޫސަރ"ގެ ލައިސަންސް ގަތުމަށް 11 މާރިޗު 2020ގައި ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނަށް އެކަށީގެންވާ ތަރުހީބެއްލިބިފައި ނުވާތީ އެއިޢުލާނު ބާތިލްކޮށް އަލުން އެފުރުސަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

               ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދަންނަވާފައިވާ ގަޑިތަކަށް މިހޮސްޕިޓަލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

                މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑިއަށް ހާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ދެވެން ނޯންނާނެވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަން

ގަޑި

ތާރީޚް

ތަފްޞީލު

ޕްރޮކިއުމަންޓް

11:00

30 މާރިޗު 2020

 މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް

ޕްރޮކިއުމަންޓް

11:00

02 އޭޕްރިލް 2020

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް

 

              02 ޝައުބާން 1441

              26 މާރިޗު 2020

26 މާރިޗު 2020
ހޯދާ