މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ.

ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށްއެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުމާގުޅޭ.

 

 މި މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު (IUL)28-PM-1/1/2020/13 (2 މާރިޗު 2020)ގެ އިޢުލާނާގުޅިގެން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހެޅުމުގެ މުއްދަތު 2020 މޭ 20 ވަނަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ.

  

25 ރަޖަބު 1441

20 މާރިޗު 2020
ހޯދާ