މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ކޮންޓްރެކްޓިންގ ކޮމްޕެނީ ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމްޓީސީސީ ގެ ދާންނާ ގިމަތަ އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޓަކްޝޮޕެއް އިމާރާތްކޮށް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:

            އެމްޓީސީސީ ގެ ދާންނާ ގިމަތަ (މާލެ ވިލިނގިލި ފެރީ ޓާރމިނަލް) އިމާރާތުގެ ގޯތިތެރޭގައި ޓަކްޝޮޕެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 24 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް، އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ޓްރެއިނިންގ ރޫމް) އަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު، 31 މާރިޗް  2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00 އަށް އެމްޓީސީސީ ޓަވަރ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ (ޓްރެއިނިންގ ރޫމް) އަށް، ބަންދުކުރެވިފައިވާ ސިޓީއުރައިގައި އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނިކަމުގައި ދަންނަވަމެވެ.

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ