މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރީ މިލަދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ.މިލަދޫ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ނައްޓާފައިހުރި މުށިތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުން

އިޢުލާން

 

 ނ.މިލަދޫ ފުރުޤާން މިސްކިތުގައި ނައްޓާފައިހުރި މުށިތައް ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ. ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 05 އޭޕްރީލް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ދުރުވެ ބީލަން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިމަސައްކަތާގުޅޭ ބިޑް ޑޮކިއުމަންޓާއި ހުށަޅަންޖެހޭ ފޯމްސެޓް ދޫކުރެވޭނީ މިއިދާރާއަށް ދުރުވެ ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވާ ފަރާތްތަކަށް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮންނެވެ. ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީކުރުން އޮންނާނީ 29 މާރިޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 31 މާރިޗް 2020 ވަނަދުވަހު ގެ ނިޔަލަށް، ހެނދުނު 10:00 އިން މެންދުރު 12:00 އަށެވެ. މިމަސައްކަތާގުޅޭ ޕްރީބިޑް މީޓިންގ އޮންނާނީ 01 އޭޕްރީލް 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 11:00 ގައި މިކައުންސިލްގެ އިދާރާގައެވެ.

 އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ އަދި މިބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ހަމަޖެހިފައިވާ ގަޑީގެ ފަހުން ހުށައަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބުތައް ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.

 ވީމާ މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ.

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ