މާލެއަތޮޅު ގުޅީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކ. ގުޅި މިސްކިތުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް

އިޢްލާން

ކ.ގުޅީ މިސްކިތުގެ ޖާގަ އިތުރުކުރުމުގެ މަސައްކަތާގުޅޭ:-  

މިކައުންސިލްގެ ނަމްބަރ(IUL)336/336/2020/02އަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައި، ނުވާތީވެ މި އިޢްލާން ބާޠިލްކޮށް ، އަލުން މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ ، މިކައުންސިލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާއި ، އެއްގޮތަށް މިމަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 23 މާރޗް 2020 ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް މިކައުންސިލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށްފަހު ، 26 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. 

މިހެންވެ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢްލާން ކުރީމެވެ.

23 ރަޖަބު    1441

18 މާރިޗު    2020

 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ