ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ވިލިނގިލީ ފެރީޓަރމިނަލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

                                                        ނަންބަރ:  IUL)241-A/241/2020/16 )

އިޢުލާން

ގއ.ވިލިނގިލީ ފެރީޓަރމިނަލް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

 

                         ގއ.ވިލިނގިލީ ފެރީޓަރމިނަލް އަތޮޅުކައުންސިލުން ބޭނުންވާ ފެންވަރެއްގައި އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މަރާމާތުކޮށްދޭން ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކަށް ބިޑު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.

                            ވީމާ ، މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބީލަންފޮތް ގަތުމަށްފަހު ތިރީގައިވާ ގަޑިއަށް ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. ބީލަން ފޮތެއްގެ އަގަކީ 100.00 (އެއްސަތޭކަރުފިޔާ) އެވެ. ބީލަން ފޮތް ގަންނަން ލިބޭނީ  31 މަރޗް 2020 އާ ހަމަޔަށް ގއ. އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާއިންނެވެ.

ތަފްސީލް

ތަން

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

ޕްރީބިޑް މީޓިންގ

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

01 އެޕްރީލް 2020

ބުދަ ދުވަސް

13:00

ބިޑް ހުށަހެޅުން

ގއ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ

5 އެޕްރީލް 2020

އާދީއްތަ ދުވަސް

13:00

 

                                  މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ސެޝަނާއި (ޕްރީބިޑް މީޓިންގ) ބިޑް ހުށަހެޅުއްވުމަށް ގަޑިޖެހިގެން ވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކަށް އެބައްދަލުވުންތަކުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ނުދެވޭނެއެވެ.

 

މިހެންވެ، މިކަން އަންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

       23  ރަޖަބު    1441   

      18 މާރިޗް     2020

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ