މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ ތާރީޚަށް ބަދަލު އައުން

                  އިޢުލާން

 

    ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 19 މާރިޗް އިން 26 މާރިޗްގެ ނިޔަލަށް ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަސްތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނިންމެވުމާއި ގުޅިގެން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ބިޑްތައް ހުށައެޅުމުގެ ތާރީހު ބަދަލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

އިއުލާން ނަންބަރު އަދި މަސައްކަތް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީހު

 ގަޑި

 IUL)141-L/141/2020/150) 

މާލޭގެ 354، 355 އަދި 360 ނަންބަރު ކޮށިން    މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުޅިވަރު ބިންތައް ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

 ހޯމަ

 

30 މާރިޗު 2020

 

09:00

IUL)141-L/141/2020/153) މާލޭގައި 5 އައުޓްޑޯ ޖިމް ގާއިމުކުރާ ބިންތައް ޑިޒައިން ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯރޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ)

 

 ހޯމަ

 

30  މާރިޗު 2020

 

 

 

09:30

 

 

 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ