މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް 19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޙިދުމަތްތައް ހުއްޓާލުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

          

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާގުޅިގެން މި އޮތޯރިޓީން ފޯރުކޮށްދޭ ޚިދުމަތްތަށް ހުއްޓާލުން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން 18 މާރިޗު 2020 ވާ ބުދަ ދުވަހު މި އޮތޯރިޓީން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަށް  ދިނުން މެދުކަނޑާލާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ. ނަމަވެސް ޕޯޓް ޑިއުސް، ލައިޓް ޑިއުސް އަދި އެންކަރޭޖް ފީ ބަލައިގަތުމުގެ ޚިދުމަތް ފޯރުކޮށްދެވޭނެކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ