މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ފުލުހުންގެ 87 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީއްޔާތަށް ސްޓޭޖް އަދި ހޯލް ޒީނަތްތެރި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރު:

PC-171/2020/W-L028

އިއުލާން ނަމްބަރު:

171-I2(b)/IUL/2020/055

 

.އިޢުލާން ބާތިލް ކުރުން.

 

  1. ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާއި އެކު ފެތުރަމުން އަންނަ ކޯވިޑް-19، ދިވެހި ރާއްޖެއިން ވެސް ފެނިފައި ވުމާއި ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ކުއްލި ހާލަތު އިޢުލާންކޮށްފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި ފުލުހުންގެ 87 ވަނަ އަހަރީ ޖަލްސާ ނުބާއްވާގޮތަށް މި ސަރވިސްއިން ކަނޑައެޅުމާއި ގުޅިގެން، ފުލުހުންގެ 87 ވަނަ އަހަރީ ދުވަހުގެ ރަސްމީއްޔާތަށް ސްޓޭޖް އަދި ހޯލް ޒީނަތްތެރި ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ކޮށްފައިވާ ނަމްބަރު 171-I2(b)/IUL/2020/026 އިޢުލާން ބާތިލްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މި ޕްރޮޖެކްޓަށް ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ އެންމެހައި ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި އަންގައި އިޢުލާން ކުރަމެވެ. .
  2. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން  ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
  • ޕްރޮކިއުމަންޓް ޔުނިޓް
  • މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސް
  • އަމީނީމަގު ، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ
  • ފޯން: 9790052
  • އީ-މެއިލް: [email protected]
  • ކޮޕީ: [email protected]

 

. 18 މާރިޗު 2020 

18 މާރިޗު 2020
ހޯދާ