އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
އޭވިއޭޝަން ސެކިއުރިޓީ ކޮމާންޑުގެ އެއަރޕޯޓް ސެންޓްރަލް ޕާސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތްތަކުގެ ވަގުތާއީ ބެހޭ

ކޮވިޑް19 (ކޮރޯނާ ވައިރަސް) އާއި ގުޅިގެން އިޢުކޮށްފައިވާ ސިއްޙީ ނުރައްކަލުގެ ޙާލަތަށް ބަދަލެއް އަންނަންދެން، މި ކޮމާންޑުގެ އެއަރޕޯޓް ސެންޓްރަލް ޕާސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ޔުނިޓްގެ އިދާރީ މަސައްކަތުގެ ތެރެއިން އެއަރޕޯރޓް ފަހަށް އެދޭ ފޯރމް ބަލައިގަތުމާއި ފާސްހެދުން، 18 މާރިޗު 2020 އިން ފެށިގެން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ 09:00 އިން 12:00 އަށެވެ. ވީމާ މިކަން އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ މަޢުލޫމާތައްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

މިކަމާ ގުޅިގެން ދިމާވެދާނެ ދަތިތަކަށްޓަކައި އެންމެހާ ފަރާތްތަކުގެ ކިބައިން މަޢާފަށް އެދެމެވެ.

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ