މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

                   އިޢުލާން

އަންދާސީހިސާބު  ބޭނުންވެއްޖެ

 މާލޭގެ 354,  355 އަދި 360 ނަންބަރު ކޮށިން މިނިސްޓްރީއަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކުޅިވަރު ބިންތައް ސާފުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ.   

 

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

އަންދާސީހިސާބު

ހުށަހެޅުން

 

މިނިސްޓްރީ އޮފް ޔޫތު، ސްޕޯޓްސް އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ އެމްޕަވަރމަންޓް

(ވެލާނާގެ 3 ވަނަ ފަންގިފިލާ އަށް)

އަންގާރަ

24 މާރިޗު 2020

09:30 

   އިތުރު މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3347448 އަށް ގުޅާލެއްވުން އެދެމެވެ. ނުވަތަ [email protected] އަދި [email protected]   އަށް މެއިލްކޮށްލެއްވުން އެދެމެވެ. 

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ