ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޓްރާންސްމިޓިންގ ލައިންސަންސް ފީ ދެއްކުމުގެ އުސޫލަށް އަމަލު ކުރުން ފަސްކުރުން

އިޢުލާން

 

        ކޮމިއުނިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސް އިން ދޫކުރަމުން ގެންދާ ޓްރާންސްމިޓިންގ ލައިސަންސް ފީ ދެއްކުމަށް ބަދަލު ގެނައުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އުޞޫލެއް އެކުލަވާލާ މި އޮތޯރިޓީ އިން ކުރި ނަމްބަރު IUL)165/1/2020/01) އިޢުލާން އާއި ގުޅޭ ގޮތުން ދަންނަވަމެވެ.

 

         ޙަވާލާދީފައިވާ އިޢުލާން އިން އާންމު ކުރެވިފައިވާ އުޞޫލަށް ޢަމަލު ކުރުން 1 ޖޫން 2020 އަށް ފަސް ކުރެވިފައިވާ ކަން އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

                     _________________

 

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ