މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކް
ދިވެހިރާއްޖެ
މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއްޖެވެ

މި އިޢުލާންވަނީ 18 މާރިޗު 2020 1416 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


 

އިޢުލާން

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއްބޭނުންވެއްޖެވެ.

 

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކްގެ ރިސެޕްޝަން މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު އިޢުލާން ނަންބަރު - (IUL)213-PR/1/2020/19 އާއި ގުޅިގެން ޝަރުތު ހަމަވާ ތިން ފަރާތަކުން ބިޑް ހުށަހަޅައިފައި ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލްކޮށް ދެވަނަ ފަހަރަށް ޢިއުލާންކުރަމެވެ.

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ދުވަސް ތަކުގައި މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ވަގުތު

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

19 މާރިޗް 2020

ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު 11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

26 މާރިޗް 2020

ބުރާސްފަތި

ހެނދުނު 11:00

ބީލަން ހުށައެޅޭނީ ޤާނޫނު ނަމްބަރު: (2014/18) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ކުންފުނިތަކަށާއި، ޤާނޫނު ނަމްބަރު: (2014/19) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. ބީލަމުގެ މުއްދަތުގެ ގޮތުގައި ބީލަން ހުށަހަޅާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 30 ދުވަސް އޮންނަންވާނެއެވެ. އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާ ދުވަހުގެ 11:00 ގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ބީލަން ހުށަހަޅުއްވާ އިރު ބިޑުގެ ސޮފްޓް ކޮޕީއެއް ހުށަހަޅުއްވަން ޥާނެވެ. (ސީ.ޑީ/ޕެންޑުރައިވް.)

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ޕްރޮކިއުމަންޓް ސެކްޝަން - މޯލްޑިވްސް ޕޮލިޓެކްނިކޮ / ރެހެންދި ހިނގުން، މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ / ފޯން: 3305417  / އީ-މެއިލް: [email protected]

22 ރަޖަބް 1441

17 މާރިޗް 2020

17 މާރިޗު 2020
ހޯދާ