މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮވިޑް19 ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން އެއްގަމުގެ އަމަލީ އިމްތިހާނު ދިނުން ހުއްޓާލުމާއި ބެހޭ

 

އިޢުލާން

 

 

ކޮވިޑް-19 ގެބަލިމަޑުކަމާގުޅިގެން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާނު ދިނުން ހުއްޓާލުން

 

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާއި ގުޅިގެން މި އޮތޯރިޓީން ދެމުން ގެންދާ ޚިދުމަތްތަކުގެ ތެރެއިން އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ޢަމަލީ އިމްތިޙާން ދިނުމުގެ ޚިދުމަތާއި އެ ޚިދުމަތާ ގުޅުންހުރި އެހެން ޚިދުމަތްތައް ދިނުން 2020 މާރިޗު 17 ވާ އަންގާރު ދުވަހުން ފެށިގެން 14 ދުވަހަށް މެދުކަނޑާލައި އެކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ