މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
The University of Cyprus Programs 2020

The University of Cyprus Programs 2020

 

      ދަ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ސައިޕްރަސްގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން އެފަރާތުން ވަނީ މިމިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.mohe.gov.mv އަދި   www.ucy.ac.cy އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  

 

* މިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމްކިޔުއޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ