މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރީން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު

ވާރލްޑް ބޭންކުގެ ހިލޭ އެހީ ލިބިގެން ހިންގާ [މޯލްޑިވްސް ސަސްޓެއިނަބަލް ފިޝަރީޒް ރިސޯސަސް ޑެވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮޖެކްޓް] ގެ ފުރަތަމަ ފިޔަވަހީގެ ދަށުން  ސަރުކާރުގެ މަސްވެރިކަމުގެ ވަޢުދު [ކަނޑުފަޅުގެ ފައިދާ ނެގުން] މި ސިޔާސަތުގެ ތަންފީޒުކުރުމަށްޓަކައި އެކުލަވާ ލެވުނު މެރިކަލްޗަރ މަޝްރޫޢުތަކަށް  ތިރީގައިވާ ތަކެތި ފޯރުކޮށްދޭނޭ ފަރާތެއް  ހޯދަން ބޭނުންވެގެން ކުރެވުނު ނަންބަރު (IUL)30-PMU1/30/2020/50 އިއުލާނަށް ތިރީގައިވާ ބަދަލު ގެނެވިފައިވާ ވާހަކަ އެންގީމެވެ.  

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

2020 މާރިޗް 22 ވާ އާދިއްތަ ދުވަހުގެ 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހިއްޕަވައިގެން މޯލްޑިވްސް މެރިން ރިސާރޗް އިންސްޓިޓިއުޓް (ހ.ވައިޓްވޭވްސް) ވަޑައިގެންދެއްވުން އެދެމެވެ.

މަސައްކަތާ ގުޅޭ އިތުރު ތަފްސީލް:

  • މުއްދަތު: މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރާ ތާރީޚުން ފެށިގެން 65 ދުވަސް

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް 3028718 ، 3322509 އަދި 3028702 ނަންބަރު ފޯނާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ