ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ވެރިފަރާތްހޯދުން.

ފުވައްމުލަކު ދިގުވާނޑުއަވަށު ނާލާ ގޯއްޗާއި އިންވެގެން އޮތް ގޯޅިމަގުގެ އުތުރު ފަރާތުގައި ނަންބަރ 1 ޖަހާފައިވާ ރުކާއި، މި ގޯތީގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގައި ނަންބަރ 2،3،4،5 ޖަހާފައިވާ ފުނަގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

ވީމާ، މި ރުއްގަސްތަކުގެ ވެރިފަރާތެއްވާނަމަ 22 މަރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެކުރިން ކުރިން މި ރުއްގަސްތައް ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައި ނުވަތަ މިލްކުވެރިކަން ސާބިތުކޮށްފައިވާކަން އެނގޭނެ ލިއުމަކާއިއެކު މިއިދާރާގެ ލޭންޑް އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ ޑިވަލޮޕްމަންޓް ސެކްޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

15 މާރިޗު 2020
ހޯދާ