ކޮޅުމަޑުލު ވަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޙާފިޡްގެ އެކޮމަޑޭޝަން ހަޖައްސައިދޭނޭ ފަރާތެއް ހޯދުން

އެހެން އަހަރު ތަކެކޭ އެއްފަދައިން މިއަހަރުވެސް ރަމަޟާން މަހު އިމާމުވެ،ޙިފްޡުކޮށް ތަރާވީހުނަމާދު ކުރާނެ ޙާފިޒަކު ގެނައުމަށް މިކައުންސިލުންވަނީ ނިންމާފައެވެ.ވީމާ އަމިއްލަ ޙަރަދުގައި ޙާފިޡް މިރަށުގައި ހުރުމާއި ކެއުމުގެ އިންތިޒާމު ހަމަޖައްސައިދޭނެ ފަރާތެއް ހުރިނަމަ 26 މާރިޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 14:00ގެ ކުރިން މިކައުންސިލަށް އެންގެވުން އެދެމެވެ. އަދި މި އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް ބޭނުންފުޅުވާނަމަ ވަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ނަމްބަރު 6780041،ނުވަތަ 7980047 ފޯނާގުޅުންވުން އެދެމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށް އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

16 މާރިޗު 2020
ހޯދާ