ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއިދާރާގައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

ނަމްބަރު: (IUL)416-CAA/416/2020/18 (04 މާރިޗު 2020 އިޢުލާން އިން 15 މާރިޗު 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:15 ގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ނީލަން، އިޢުލާން ކުރެވުނު ލިސްޓްގައި ތަކެތީގެ އަދަދު ޖެހިފައިނުވާތީ، އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން ޢިއުލާން ކުރަމެވެ.

މިއިދާރާގައިވާ ބައެއްތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

          ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 19 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 14:15 ގައި ބާއްވާގޮތަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންފުޅުވާ ފަރާތްތަކުން 19 މާރޗް 2020  ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު 10:00 އަށް މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނީލަން ބެއްލެވުމަށްފަހު 14:00 އަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ. 

 

ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

މުދާ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

އަދަދު

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކެނޯން ސްކޭނަރ 

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

އެޗް.ޕީ ސްކޭނަރ

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

އެޗް.ޕީ ސްކޭނަރ

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕަވަރސަޕުލައި (ކޮމްޕިއުޓަރުގެ)

1

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ވަޠަނިޔާ މޮޑަމް

1

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ވަޠަނިޔާ މޮޑަމް

1

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ވަޠަނިޔާ މޮޑަމް

1

ހަލާކުވެފައި

21އަހަރު

ޓީވީ 22އިންޗި ފޮށިގަޑު

1

ހަލާކުވެފައި

21އަހަރު

ޓީވީރެކް ކަޅުކުލަ 32އިންޗި33އިންޗި

1

ހަލާކުވެފައި

09އަހަރު

ރައުޓަރ ވަޔަރލެސް  (PLANET Wireless ADSL 2/2 Router)

1

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ރައުޓަރ އިންޓަރނެޓް (ދިރާގު)

1

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ރައުޓަރ އިންޓަރނެޓް ހަލާކުވެފަ

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޓެލެފޯން ޕެނަސޮނިކް KX-T2375 MXW

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ފޯން (ޕެނަސޮނިކް KX-TS10SN-W) ހަލާކުވެފަ

1

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޕީކަރ ޖޯޑް (ސޮނިކް ހިއަރ)

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ(ކޮމްޕެކް)HP CQ1569

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

މޮނީޓަރ އޭސަރ (ACER V203HL)

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

މޮނީޓަރ އޭސަރ (ACER V203HL)

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްރިންޓަރ ބްރަދަރ (Brother Laser Printer L-2140)

1

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

1

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

1

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

1

ހަލާކުވެފައި

09އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

1

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

Acer Aspire TC705-4790F i7  ކޮމްޕިއުޓަރ ސީޕީޔޫ

1

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޭސިން AcerE10:E24®Dual CPU E2160

1

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

އެއަކޯން (މީޑިއާ 12000 ބީޓީޔޫ)

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

Acer   މައުސް

1

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

މައުސް (ޑެލް ބްރޭންޑް)

1

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ޕަވަރ އެކްސްޓެންޝަން ބޯޑް

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ފެކްސްމެޝިން (Brother FAX-2820)

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ކީބޯޑް

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ސީލިން ފަންކާ (މިސްކިތުން ބަދަލުކުރި)

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ލައިޓް ކަވަރު

10

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

11ފޫޓް ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

20

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

10ފޫޓް ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

100

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

08 ފޫޓް ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

24

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

10 ފޫޓް  ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

4

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

'6.'3 ފޫޓް  ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

26

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

4އެންގަލް ހޮޅިބުރި3"ގެ

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

"02ހޮޅިބުރި ½1

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 06ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 06ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 06ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 02ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި ލައިސާޓް

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 02ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

ދަގަޑު ގޭޓް ފަޅި (ކުރީގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޭޓް)

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

ދަގަޑު ގޭޓް ފަޅި (ކުރީގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޭޓް)

1

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

01ދަގަނޑު ހަރު (ކުރީގެ މަގުތީ ލައިޓް ޖަހަން ބޭނުންކުރި)

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

އިމަރޖެންސީލައިޓް

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

 ލޯޑް (މިސްކިތުން ބަދަލުކުރި)

1

ހަލާކުވެފައި

08އހަރު

 އެއަރކޯން (އިންޑޯ،އައުޓްޑޯ)

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

1

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

 ފެންޕަންޕް ހަލާކުވެފައި

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

 ބައިސިކަލް 20އންޗީގެ ކަޅު

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

 ގޮޑި މީޑިއަމް ބެކް

1

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

01ޕަންޕްހޮޅި

1

15 މާރިޗު 2020
ހޯދާ