ހައްދުންމަތީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މާންދޫގެ އިރުމަތީފަރާތުގެ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ

މާންދޫ އިރުމަތީ ސަރަހައްދުގެ ރުއްގަނޑު ދާއިމީގޮތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރުކަލްޗަރއިން ކުރަމުންދާތީ އެ ރުއްގަނޑު ކުއްޔަށްދިނުމަށް މި އިދާރާއިން ކުރި ނަންބަރު (IUL)240-ADS/240/2014/9 (25 މާރޗް 2014) އިޢުލާނު ބާޠިލުކުރެވިފައިވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނުކުރީމެވެ.

7 ޖުމާދަލްއާޚިރާ  1435

07 އޭޕްރިލް 2014
ހޯދާ