ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކުޑަކުދިންގެ ޕާރކް މަރާމާތުކުރުން

ކުދަކުދިންގެ ޕާރކް މަރާމާތުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން: 17 މާރޗް 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 13.00 

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން 23 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13.00 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ އުސޫލު: 

މަސައްކަތުގެ އަގަށް: %90 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް %5 މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް %5

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ