ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ގެމަނަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ބަނދަރު މަގުފާރު ރޭނުން

ބަނަދަރު މަގުފާރު ރާނާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން 

މައުލޫމާތު ސާފްކުރުން : 17 މާރޗް 2020 އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11.00

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން: 23 މާރޗް 2020 ހޯމަ ދުވަހުގެ 11.00 

ޕޮއިންޓްދެވޭނެ އުސޫލު: 

މަސައްކަތުގެ އަގަށް %90 މަސައްކަތުގެ ތަޖުރިބާއަށް %5 މާލީ ތަނަވަސްކަމަށް %5

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ