ކަލާފާނު ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޔުނިފޯމް ފޮތިވިއްކާނެ ފަރާތްތަކެއް ހޯދުމަށް

 

                         އާޔުނިފޯމްގެ ފޮތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް ވިއްކުމަށް ހުޅުވާލުން     

 

މިސްކޫލްގެ ޔުނިފޯމްގެ ފޮތި ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް އާންމުކޮށް ވިއްކުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ އިތުރުފަރާތްތަކަށް ވަނީ ހުޅުވާލެވިފައެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤްވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 15 މާޗް 2020 ވަނަދުވަހުގެ 8:30 އިން 19 މާޗް 2020 ވަނަދުވަހުގެ 14:00 އަށް ސްކޫލުގައި ރެޖިސްޓްރީ ކުރުމަށްފަހު މައުލޫމާތާއި ފޮތީގެ ސާންޕަލް ގެންދެވުން އެދެމެވެ. އަދި 26 މާޗް 2020 ވަނަދުވަހުގެ 11:00 އަށް ފޮތީގެ ސާންޕަލް އަދި އެސްޓިމޭޓް ހުށައެޅުއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ. މިމުއްދަތުގައި ރެޖިސްޓްރީ ނުކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް މިބިޑުގައި ބައިވެރިނުވެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.  

                    17  ރަޖަބު       1441ހ        

                   12   މާޗް        2020މ 

12 މާރިޗު 2020
ހޯދާ