ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓް އާންމުކުރުން

އިޢުލާން

 

ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ އިންޓަވިއު ކުރެވުނު ހިއުމަން ރިސޯސް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ މާކްސް ޝީޓު އާންމުކުރުން

 

              ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސްގެ ޢިއުލާން ކުރެވުނު ނަންބަރ IUL)448-ASS/1/2020/6) ޢިއުލާންގެ މާކްސް ޝީޓު  މިޢިއުލާނާއި އެކު އާންމުކުރީމެވެ.

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ