މިނިސްޓްރީ އޮފް ހަޔަރ އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
South Asian University Programs 2020

 

      ސައުތު އޭޝިއަން ޔުނިވަރސިޓީގައި ކިޔެވުމުގެ ފުރުޞަތު އާންމުކޮށް ހުޅުވާލެވިފައިވާކަން އެފަރާތުން ވަނީ މިމިނިސްޓްރީއަށް އަންގަވާފައެވެ.

 

     އިތުރު މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު މިމިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.mohe.gov.mv އަދި   www.sau.int  އިން ލިބެން ހުންނާނެއެވެ.  

 

* މިކޯސްތަކަށް ހޮވޭ ފަރާތްތަކުން، ކޯހަށް ފުރުމުގެ ކުރިން ކޯސް ހިންގާ އިންސްޓިޓިއުޓަކީ މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެމްކިޔުއޭ) އިން ޤަބޫލުކުރާ ޔުނިވަރސިޓީއެއްތޯއާއި، ހޮވިފައިވާ ކޯހަކީ އެމްކިޔުއޭ އިން ޤަބޫލުކުރާ ކޯހެއްތޯ ކަށަވަރު ކުރެއްވުން އެދެމެވެ.

 

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ