ޓެކްނިކަލް އެންޑް ވޮކޭޝަނަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓްރެއިނިންގ އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޮންޕެޓެންސީ ސްޓޭންޑަރޑް ތައްޔާރުކުރުމާއި މެޓީރިއަލްސް ތައްޔާރު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން.

މި އިޢުލާންވަނީ 12 މާރިޗު 2020 1404 ގައި ބާތިލް ކުރެވިފައެވެ.


          ޓިވެޓް އޮޓޯރިޓީއިން އެކުލަވާލައިފައިވާ ދާއިރާތަކަށް ބޭނުންވާ ނޭޝަނަލް ކޮންޕިޓެންސީ ސްޓޭންޑާރޑް ތައްޔާރުކުރުމާއި މުރާޖައާ ކުރުމަށް ކޮންސަލްޓެންސީ ފޯރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މި މަސައްކަތަށް ޝަޢުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 16 މާރޗް 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއަށް ދުރުވެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު 19 މާރޗް 2020 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 އަށް ޓިވެޓް އޮތޯރިޓީއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މި ޢިއުލާނާއެކުގައިވާ މައުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ އިތުރުން މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ގުޅުއްވާނީ މި އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު: 3026600 / 3026611 ފޯނާއެވެ. އީމެއިލް ކުރައްވާނީ [email protected]  އަށެވެ.

 

 

 

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ