ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ކޯޓުގެ ބައެއް ތަކެތި ނީލަން ކިޔުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސާމާނު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން

 

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި ހުރި ބައުވެ ހަލާކުވެފައިވާ ސާމާނު ދުވަހު ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

 

ވީމާ، މިތަކެތި ނީލަމުގައި ބައްލަވައިގަތުމަށް ބޭނުންފުޅުވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން، 23 މާރިޗު 2020 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓު (ތީމުގެ / އޯކިޑް މަގު) އަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެދެއްވުން އެދެމެވެ.

 

މި އިޢުލާނާއެކު ނީލަމުގައި ހިމެނޭ ތަކެތީގެ މަޢުލޫމާތާއި، ނީލަމުގައި ތަކެތި ވިއްކާލުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަގުގެ މަޢުލޫމާތު އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

މިހެންވެ މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

16 ރަޖަބު 1441

11 މާރިޗު 2020

11 މާރިޗު 2020
ހޯދާ