މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުފަހަރުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  20 މާރިޗް  2020 ގެ

ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

1. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P7545A-03-10-T ދޯނި   "ވިދުވަރު"

2. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P4033A-01-02-Iދޯނި   "ހީނާމާ"

3. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:  P1426B-02-10-T ލާންޗް "ފަތަހަ"

4. ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   P4875A-01-04-Jދޯނި   "ރީފް-1"

5.ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު:   C1384B-01-10-Tދޯނި   " ގުރުވަ"

 

           15 ރަޖަބު  1441

           10 މާރިޗް  2020

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ