ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކ.
ދިވެހިރާއްޖެ
ތ. ފުނައްޑޫގެ ލީސްހޯލްޑް ރައިޓްސް އާއި ފެކްޓްރީގައިވާ އިމާރާތްތަކާއި މެޝިނަރީތައް އަދި އިކުއިޕްމަންޓްސް ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ބެހޭ

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ