ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ތަކަންދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

                                             ނަމްބަރ: 254/254/2020/12(IUL) 

އިޢުލާން

ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ހއ.ތަކަންދޫ " މާވެލް " ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯއްޗަށް ހަދައި ދެވިފައިވާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މިއިދާރާއަށްވަނީ ހުށައަޅާފައެވެ.

ވީމާ މިގޯތީގެ ރަޖީސްޓްރީ އާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތެއް ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ، 24 މާރިޗް 2020 ވަނަދުވަހު 14:00 ކުރިން މިއިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ