ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ހޯލް އަދި ޕީ.އޭ ސިސްޓަމްގެ ސައުންޑް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

ހިރިޔާ ސްކޫލުގެ ހޯލް އަދި ޕީ.އޭ ސިސްޓަމްގެ ސައުންޑް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ HS-B/IUL/2020/03 ނަންބަރު އިޢުލާން އާ ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން ވަޑައި ނުގަންނަވާތީ އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން އެފުރުޞަތު ހުޅުވާލަމެވެ

ހިރިޔާ ސްކޫލުން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް ހޯލް އަދި ޕީ.އޭ ސިސްޓަމްގެ ސައުންޑް މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން އޮންނާނީ  2020 މާރޗް  12 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލުގައެވެ. އަދި ބީލަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 2020 މާރިޗް 19 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ހެނދުނު 9:00 ގައި ހިރިޔާ ސްކޫލުގައެވެ. 

އަންދާސީ ހިސާބު ހަށަހެޅޭނީ މަތީގައި ދެންނެވިފައިވާ ތާރީޚްގައި މިސްކޫލަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ  ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދެންނެވީމެވެ. ބީލަން ފޮތް (މަޢުލޫމާތު ޝީޓް/ ފޯމްތައް)  މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައި އެވަނީއެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

10 މާރިޗު 2020
ހޯދާ