ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރީ ހޯރަފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ އުޞޫލު

ހއ.ހޯރަފުށީ ކައުންސިލުން ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ސްކޮލަރޝިޕްގެ އުޞޫލު

އަދި،

  • ސްކޮލަރޝިޕް އެޕްލިކޭޝަންތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާގޮތުގެ ތަފްޞީލް،
  • ސްކިލް ޝޯޓޭޖް ލިސްޓް،
  • ސްކޮލަރޝިޕަށް އެދޭ ފޯމު،

މި އިޢުލާނާއިއެކު ހީރަސްކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

              މިހެންވެ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

              14 ރަޖަބް 1441

09 މާރިޗު 2020
ހޯދާ