ހައުސިންގ ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 'ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުން' ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ޔުނިޓު ކުއްޔަށްދޫކުރުމާ ގުޅޭ

އިޢުލާން ނަންބަރު: HDC (161)-EM/IU/2020/60

އިޢުލާން

 

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 'ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުން' ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ޔުނިޓު ކުއްޔަށްދޫކުރުމާ ގުޅޭ

 

ހުޅުމާލޭގައި ޤާއިމްކޮށްފައިވާ 'ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރުން' ވިޔަފާރި ބޭނުމަށް ޔުނިޓު ކުއްޔަށް  ދޫކުރުމަށް ޕްެރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ވަނީ 4 މާރޗް 2020 ގައި މިކޯޕަރޭޝަނުން ކޮށްފައިވާ ތިރީގައިވާ އިޢުލާނުތަކުން ހުޅުވާލާފައެވެ.

 

  1. HDC (161)-EM/IU/2020/52
  2. HDC (161)-EM/IU/2020/53
  3. HDC (161)-EM/IU/2020/54
  4. HDC (161)-EM/IU/2020/55
  5. HDC (161)-EM/IU/2020/56
  6. HDC (161)-EM/IU/2020/57
  7. HDC (161)-EM/IU/2020/58
  8. HDC (161)-EM/IU/2020/59

 

މިކަމާގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތާއި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތާރީޚު މި ކޯޕަރޭޝަންގެ ވެބްސައިޓް www.hdc.com.mv އަދި properties.hdc.com.mv.  އިން ޑައުންލޯޑް ކުރެވެން ހުންނާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3355134، 3355266 އަދި 3355259 ނަންބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

9 ރަޖަބު 1441ހ.

4 މާރޗް 2020މ.

05 މާރިޗު 2020
ހޯދާ