ހުވަދުއަތޮޅު ދެކުނުބުރީ މަޑަވެލީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނީލަން ކިއުން

ނީލަން ކިއުން

ތިރީގައި މިވާ ލިސްޓްގައި ހިމެނޭ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 15 މާރޗް 2020 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 14:15 ގައި ބޭއްވުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވާން ބޭނުންވާ ބޭފުޅުން 15 މާރޗް 2020  ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު  09:00 އަށް މަޑަވެލި ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ވަޑައިގެން ނީލަން ބެއްލެވުމަށްފަހު 14:00 އަށް ވަޑައިގެން ނީލަމުގައި ބައިވެރިވެ ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.

       

ބަދަލުކުރެވޭ މުދަލުގެ މަޢުލޫމާތު

މުދާ ބޭނުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތު

ތަކެތީގެ ބާވަތް

#

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކެނޯން ސްކޭނަރ 

1

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

އެޗް.ޕީ ސްކޭނަރ

2

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

އެޗް.ޕީ ސްކޭނަރ

3

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

4

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

5

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

6

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

ޔޫޕީއެސް ހަލާކުވެފަ

7

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕަވަރސަޕުލައި (ކޮމްޕިއުޓަރުގެ)

8

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ވަޠަނިޔާ މޮޑަމް

9

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ވަޠަނިޔާ މޮޑަމް

10

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ވަޠަނިޔާ މޮޑަމް

11

ހަލާކުވެފައި

21އަހަރު

ޓީވީ 22އިންޗި ފޮށިގަޑު

12

ހަލާކުވެފައި

21އަހަރު

ޓީވީރެކް ކަޅުކުލަ 32އިންޗި33އިންޗި

13

ހަލާކުވެފައި

09އަހަރު

ރައުޓަރ ވަޔަރލެސް  (PLANET Wireless ADSL 2/2 Router)

14

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ރައުޓަރ އިންޓަރނެޓް (ދިރާގު)

15

ހަލާކުވެފައި

07އަހަރު

ރައުޓަރ އިންޓަރނެޓް ހަލާކުވެފަ

16

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޓެލެފޯން ޕެނަސޮނިކް KX-T2375 MXW

17

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ފޯން (ޕެނަސޮނިކް KX-TS10SN-W) ހަލާކުވެފަ

18

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ސްޕީކަރ ޖޯޑް (ސޮނިކް ހިއަރ)

19

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މޮނީޓަރ(ކޮމްޕެކް)HP CQ1569

20

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

މޮނީޓަރ އޭސަރ (ACER V203HL)

21

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

މޮނީޓަރ އޭސަރ (ACER V203HL)

22

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްރިންޓަރ ބްރަދަރ (Brother Laser Printer L-2140)

23

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

24

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

25

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

26

ހަލާކުވެފައި

09އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ މައުސް

27

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

Acer Aspire TC705-4790F i7  ކޮމްޕިއުޓަރ ސީޕީޔޫ

28

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ކޭސިން AcerE10:E24®Dual CPU E2160

29

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

އެއަކޯން (މީޑިއާ 12000 ބީޓީޔޫ)

30

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

Acer   މައުސް

31

ހަލާކުވެފައި

04އަހަރު

މައުސް (ޑެލް ބްރޭންޑް)

32

ހަލާކުވެފައި

11އަހަރު

ޕަވަރ އެކްސްޓެންޝަން ބޯޑް

33

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ފެކްސްމެޝިން (Brother FAX-2820)

34

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ކޮމްޕިއުޓަރ ކީބޯޑް

35

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

36

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

މީޑިއަމް ބެކް ޗެއަރ

37

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

38

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

39

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

40

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

41

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

42

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

43

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

44

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ މަޑު ނޫކުލައިގެ ގޮނޑި

45

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

46

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

47

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

48

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

49

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

50

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

51

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ޕްލާސްޓިކް އަތްގަޑުލީ ނޫ ގޮނޑި

52

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ސީލިން ފަންކާ (މިސްކިތުން ބަދަލުކުރި)

53

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

ލައިޓް ކަވަރު

54

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

11ފޫޓް ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

55

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

10ފޫޓް ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

56

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

08 ފޫޓް ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

57

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

10 ފޫޓް  ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

58

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

'6.'3 ފޫޓް  ދިގު ޓިނު (އާދައިގެ)

59

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

4އެންގަލް ހޮޅިބުރި3"ގެ

60

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

"02ހޮޅިބުރި ½1

61

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 06ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

62

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 06ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

63

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 06ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

64

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 02ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި ލައިސާޓް

65

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

އެކިސައިޒުގެ 02ބުރި ޓިނު ދިޔަދޮވި އާދައިގެ

66

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

ދަގަޑު ގޭޓް ފަޅި (ކުރީގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޭޓް)

67

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

ދަގަޑު ގޭޓް ފަޅި (ކުރީގެ ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒުގެ ގޭޓް)

68

ހަލާކުވެފައި

12އަހަރު

01ދަގަނޑު ހަރު (ކުރީގެ މަގުތީ ލައިޓް ޖަހަން ބޭނުންކުރި)

69

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

އިމަރޖެންސީލައިޓް

70

ހަލާކުވެފައި

10އަހަރު

 ލޯޑް (މިސްކިތުން ބަދަލުކުރި)

71

ހަލާކުވެފައި

08އހަރު

 އެއަރކޯން (އިންޑޯ،އައުޓްޑޯ)

72

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

73

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

74

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

75

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

76

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

77

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 100ގެ

78

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

79

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

80

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

81

ބޭނުންކުރެވޭ

12އަހަރު

 ރެޖިފޯރމް ފޮށި 200ގެ

82

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

 ފެންޕަންޕް ހަލާކުވެފައި

83

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

 ބައިސިކަލް 20އންޗީގެ ކަޅު

84

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

 ގޮޑި މީޑިއަމް ބެކް

85

ހަލާކުވެފައި

05އަހަރު

01ޕަންޕްހޮޅި

86

04 މާރިޗު 2020
ހޯދާ