މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސުކޫލަށް މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

                 

މުލަކަތޮޅު ކޮޅުފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ

SECRETARIAT OF THE KOLHUFUSHI COUNCIL

 ކޮޅުފުށި

MULAK ATOLL

  ދިވެހިރާއްޖެ

Rep Of Maldives

އިޢުލާން

ތާރީޚް:

05 މާރޗް 2020

ނަންބަރު:

(IUL)367-prs/367/2020/27

މ.ކޮޅުފުށީ ޕްރީސުކޫލަށް މަސައްކަތު މީހުން ބޭނުންވެއްޖެ

 

 

ބޭނުންވާ ޢަދަދު: 2 މަސައްކަތު

މުސާރަ: 2500.00 ރުފިޔާ

އިތުރުގަޑި: ހަމަޖެހިފައިވާ އުސޫލުން އިތުރުގަޑީގެ ފައިސާ ލިބޭނެއެވެ.  

ވީމާ، ޕްރީސްކޫލް މަސައްކަތު މީހެއްގެ ވަޒީފާއަށް ސައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 މާރޗް 2020 ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00 ގެކުރިން އައިޑީކަޑުގެ ކޮޕީ އަދި ސީވީއާއެކު މިއިދާރާ އަށް ސިޓިއަކުން ހުށްހެޅުމަށް ދަންނަވާ މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

04 މާރިޗު 2020
ހޯދާ