ސުޕްރީމް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
05 ޑެސްކްޓޮޕް ސްކޭނަރ ހޯދުމާއި ގުޅޭ

އިޢުލާން

 

މި ކޯޓަށް 05 ޑެސްކްޓޮޕް ސްކޭނަރ ހޯދުމަށް ބޭނުންވެގެން ކުރި ނަންބަރު: (IUL)197-A3/1/2020/10 (16 ފެބުރުވަރީ 2020) އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އަންދާސީހިސާބު ތަކުގެ ތެރެއިން މިނިމަމް ސްޕެޝިފިކޭޝަން އާއި އެއްގޮތަށް އަންދާސީހިސާބު ހުށަހަޅުއްވާފައިވަނީ 02 (ދޭއް) ފަރާތުން ކަމުގައިވާތީ، އެ އިޢުލާން ބާތިލް ކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 10 މާރިޗު 2020 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައި އެވާ https://www.supremecourt.gov.mv/uploads/3/media/iulaan/iul197-a3-1-2020-12.pdf  ލިންކް އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

 

08 ރަޖަބު 1441

03 މާރިޗު 2020

04 މާރިޗު 2020
ހޯދާ