މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ނޭވަލް އާކިޓެކްޓަރުން ރަޖިސްޓްރީ ވުމާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

  މިއޮތޯރިޓީގައި އަލަށް ތަޢާރަފްކުރުމަށް ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޮންލައިން ސިސްޓަމް ބޭނުންކުރަން ފެށުމަށްޓަކައި ނޭވަލް އާކިޓެކްޓުންނާއި ބެހޭ މަޢުލޫމާތްތައް އަޕްޑޭޓްކުރުމަށް ބޭނުންވެއެވެ.

  ވީމާ، ނޭވަލް އާކިޓެކްޓެއްގެ ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ރަޖިސްޓްރީވުމަށްޓަކައި ލިބިފައިވާ ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީއާއި ސީވީ އާއިއެކު [email protected] އީމެއިލްއަށް

  މިއަދުން ފެށިގެން 1 މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މެއިލް ކޮށްދެއްވުމަށް ދެންނެވީމެވެ.

03 މާރިޗު 2020
ހޯދާ